Angela's日嚐探花二級文(472)
紅從容榜眼二級文(712)
小食丑乖乖秀才四級文(33)
Kさん秀才一級文(60)
耶嘿童生一級文(1)
小青蛇探花三級文(438)
櫻桃甜榜眼四級文(657)
Shouyadog榜眼四級文(618)
Eviejiin貢士三級文(256)
陳阿咕貢士二級文(296)
SJKen狀元達人文(2777)
*=露易絲=*秀才一級文(69)
珍妮特Chen狀元五級文(836)
jane愛分享貢士五級文(205)
~wing~榜眼五級文(608)
文心田貢士四級文(243)