SJKen狀元達人文(2778)
黃小噗貢士一級文(330)
潔西貝比的生活小事探花一級文(511)
May食饗宴貢士一級文(349)
松葉牡丹狀元達人文(2804)
ChengChun探花五級文(356)
商妮榜眼一級文(796)
珍妮特Chen狀元五級文(836)
Shouyadog榜眼四級文(622)