emily愛玩美探花一級文(520)
金亮亮探花三級文(467)
陽光姐探花五級文(350)
安魯魯的筆記本貢士一級文(340)
潔西貝比的生活小事探花一級文(531)
小玉兒趴趴走狀元達人文(1232)
*=露易絲=*秀才一級文(69)
黃小噗貢士一級文(338)
Sharon大食妹秀才四級文(33)
May Lo貢士一級文(326)
青玉案貢士二級文(287)
阿豐~新生活的開始舉人二級文(152)
Sweet Tina探花五級文(367)
陳阿咕貢士一級文(320)
靜香兒榜眼二級文(732)
SJKen狀元達人文(2822)