Sweet Tina探花五級文(368)
汪喵嬉遊記狀元達人文(1213)
小青蛇探花三級文(455)
潔西貝比的生活小事探花一級文(532)
透泥酥貢士二級文(297)
小兔媽咪*昕寶貝榜眼四級文(648)
大食女貢士三級文(256)
chrobert童生一級文(0)
寶貝小飄探花三級文(453)
*~胖可愛~*貢士一級文(347)
寶寶750狀元達人文(1483)
美食魚樂誌‧小魚狀元三級文(988)
飯桶家族貢士一級文(344)
芯小荻探花五級文(350)
優遊步調舉人三級文(124)
灰煮婦貢士三級文(252)