boadway探花五級文(357)
Miner榜眼二級文(742)
✪肚子裡有個小行星✪貢士五級文(194)
賈斯狀元四級文(915)
松葉牡丹狀元達人文(2149)
twellens探花二級文(480)
小布吉貢士五級文(215)
※棉花糖※舉人五級文(87)
棉花糖舉人一級文(179)
FB旅遊夜市趴趴走狀元五級文(856)
挑食多探花五級文(377)
Chris3899童生一級文(0)
吃食‧散旅人生秀才五級文(27)
藍星雨貢士三級文(261)
Arianne舉人二級文(149)