yenhua秀才三級文(43)
莉百嘉舉人五級文(94)
藍色小魚童生四級文(1)
挑嘴呼童生一級文(33)
■純粹■ 兔兔貢士一級文(329)
蒲小英舉人一級文(187)
歪嘴鳥探花四級文(427)
橘色小姐貢士三級文(257)
珍妮特Chen狀元五級文(837)
小木頭榜眼五級文(561)
Luka露卡狀元二級文(1091)
natty童生一級文(10)
大野狼童生一級文(7)
HANABI秀才一級文(60)