Jack119童生一級文(4)
蔡阿連探花二級文(476)
優遊步調舉人三級文(124)
棉花糖舉人一級文(187)
虎嫂榜眼三級文(703)
松葉牡丹狀元達人文(2902)
jane愛分享貢士四級文(221)
Iven の窩榜眼二級文(747)
小食丑乖乖秀才四級文(35)
蛋寶趴趴go貢士三級文(267)
小 祿探花一級文(513)