BaobaoTV貢士五級文(206)
愛吃教主 Erica貢士五級文(193)
阿露露秀才三級文(40)
愛吃鬼2069138童生五級文(0)
*=露易絲=*秀才一級文(69)
齊媽探花五級文(382)
櫻桃甜榜眼三級文(700)
棉花糖舉人一級文(188)
三重菜菜子探花五級文(356)