Sweet Tina探花五級文(368)
櫻桃甜榜眼三級文(685)
May食饗宴探花五級文(366)
jiin榜眼五級文(562)
vicky1227秀才三級文(44)
優遊步調舉人三級文(124)
圓臉阿Jane秀才四級文(38)
靜香兒榜眼二級文(733)
陳阿咕貢士一級文(321)
齊齊媽咪☆蚊子榜眼四級文(615)
虎嫂榜眼三級文(703)
Sharon大食妹秀才四級文(34)
三重菜菜子探花五級文(354)
黃小噗貢士一級文(340)
盈之BETTY狀元三級文(1025)
小青蛇探花三級文(454)