Ady Wu舉人一級文(176)
Ikinari舉人三級文(125)
*小菱*秀才一級文(69)
Kuri Yang貢士五級文(208)
Flyingfish探花二級文(493)
三 三貢士四級文(223)
魚薰餵貢士四級文(240)
喵噗舉人五級文(80)
tsai綺貢士四級文(241)
焦糖熱一點探花五級文(365)
Chris3899童生一級文(0)
小布吉貢士五級文(215)
小貂eddy0229舉人一級文(160)
I'm Queena舉人二級文(142)
粉紅菜秀才三級文(46)
Calvin-Yu貢士三級文(261)